ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger นายวิษณุ พลดอน รหัส 554144128 คอมพิวเตอร์ศึกษาปี2 หมู่2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน


วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
   เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
เนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
การวัดและประเมินผล
1. การวัดผล
2. การประเมินผล

2. การประเมินผล
ระดับคะแนน        80 – 100               ค่าระดับคะแนน        A
_________________________________________________________________________________
   ความมีเหตุผล

ความซื่อสัตย์ (integriry)
ความซื่อสัตย์ (integriry)

ความซื่อสัตย์ (integriry)
ระดับความซื่อสัตย์
ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

(Innovation, Technology and Information in Education)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


2. เทคนิควิธีสอน

    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
         - การซักถาม
         - การอภิปราย
         - การทำแบบฝึกหัด
         - การแสดงผลงาน


   - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

   - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีความคิดสร้างสรรค์
   - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


2. อินเตอร์เน็ต

3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น


    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)10 %

    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)10 %
    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล)20 %
    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม)20 %
    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน20 %
    1.5 สอบปลายภาค 20 %


ระดับคะแนน        75 – 79                ค่าระดับคะแนน        B+

ระดับคะแนน        70 – 74                ค่าระดับคะแนน        B
ระดับคะแนน        65 – 69                ค่าระดับคะแนน        C+
ระดับคะแนน        60 – 64                ค่าระดับคะแนน        C
ระดับคะแนน        55 – 59                ค่าระดับคะแนน        D+
ระดับคะแนน        50 – 54                ค่าระดับคะแนน        D
ระดับคะแนน         0 – 4                 ค่าระดับคะแนน        E

การบูรณาการกับความพอเพียง


   ความพอประมาณ

   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
     - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
     - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร

     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก

     ·ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
     ·หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
     ·ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ·ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ·ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ·ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ·ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     ·รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ·ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ·ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
     ·ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ·ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
     ·ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
     ·ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ·ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     ·แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ·ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
     ·นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม

     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้18 ความคิดเห็น:

 1. ทำหน้าปกสวยงาม ดูดีครับ
  สีตัวอักษรยัง ลายตาอยู่ ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
  เสียงเพลงบ้างทีก็รบกวนผู้อ่านบางเวลานะครับ
  สรุปโดยรวมก็ดูดีครับ

  ตอบลบ
 2. บัดดี้ หัวบล๊อกปรับกว้างใหม่อีกสักนิดนะ เพราะโดนบีบจนผิดส่วนอาจจะดูไม่ค่อยสวยมากนัก และสีตัวอักษรตรงกลาง เปลี่ยนอีกสักนิดน่าจะดีนะ เพราะมันเข็มไปดูแล้วอาจปวดๆ ตา ลองใช้เป็นสีขาวและสีอื่นๆ น่าจะดีขึ้น เมนูซ้ายและขวา ความกว้างมันมากเกิ๊นไปขอให้ปรับเข้าอีกสักหน่อนเหลือสัก 210 หรือมากว่านี้อีกก็ได้นะ ส่วนวิดิโอลดขนาดเหลือสัก 200 X ... น่าจะดูสวยขึ้นนะ บัดดี้ :')

  ตอบลบ
 3. ดีคับเพื่อน ผมคิดว่า ตัวหนังสือมันน่าจะเปลี่ยนสีบ้างนะคับ มันดูแล้วลายตา
  ส่วนอย่างอื่น ดูดีแล้วคับ พื้นหลังสีดำแล้วทำ ให้ตัวหนังสือเด่น อ่านง่ายดีคับ
  แต่ อ่านๆๆไปมันลายตานะคับ ลองเปลียนสีอักษรบ้างนะคับ

  ตอบลบ
 4. หัวบลีอกสวยงามมาก ตัวอักษรน่าจะสลับปรับเปลี่ยนสี เว้นบรรทัดขึ้นหัวข้อใหม่จะทำไห้อ่านง่าย สบายตามากยิ่งขึ้น ช่องกลางปรับความกว้างอีกจะสวยและดูโอเคมากขึ้น

  ตอบลบ
 5. ตกกลางเล้กไปนะ อะแน่ตกกลางของบล๊อกจ๊ ปรับความกว้างอีกนิดน่าจะโอเคกว่านี้แต้รวมๆก็สวยดีคะแถมเพลงยังเพราะด้วย^^

  ตอบลบ
 6. สวัสดีครับวัยรุ่น บล็อกนี่ทำได้ดีครับ // หัวบล็อกสิ่งแรกที่เข้ามาและสะดูดตาเลยครับ คือหัวบล็อกใหญ่มาก ส่วนการออกแบบ การจัดวางรูป และตัวอักษรดีมากครับ ชัดเจนและรูปพื่นหลังดูสะดุดตาครับ // เรื่องเนื้อหาเท่าที่อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีครับ ไม่น้อยไม่เยอะเกินไป อ่านแล้วตรงตามหัวข้อหรือตรงตามหน่วยการเรียนรู้ที่มีครับ แต่ขอตินิดหนึ่งเรื่องตัวหนังสือ อยากให้เพิ่มสีของตัวหนังสือหรือแบ่งสีตัวหนังสือตามหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมมีความสนใจมากขึ้น และไม่เบื่อที่จะอ่านๆ ครับ // องค์ประกอบด้านข้างหรือเนื้อหารูปภาพรวมทั้งวีดีโอประกอบบทเรียน ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจครับ เปิดดูนั่งอ่านแล้วไม่เบื่อ น่าอ่านน่าเรียนรู้มากครับ // สรุปโดยรวมแล้วดีมากครับ :)

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อก ทำได้สวย แต่กว้างเกินไป น่าจะปรับให้พอดี จะได้ดูสวยและบล็อกจะมีขนาดที่พอดี เนื้อหาตัวหนังสือพอดี แต่สีของตัวหนังสือทำให้แสบตาไปหน่อย ด้านข้างใหญ่เกินไปน่าจะปรับใหญ่เล็กกว่านี้ ((:

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณที่มาชม แหละ คอมเม็นต์ นะครับ

  ตอบลบ
 9. หัวล็อกออกแบบได้สวยงามมาก แต่ควรจะปรับหัวบล็อกให้น้อยกว่านี้ เนื่อหาครบถ้วน แต่ควรจะปรับสีตัวหนังสือให้ดูน่าอ่านมากกว่านี้ แทบเมณูด้านขวาควรจะปรับให้น้อยกว่านี้

  ตอบลบ
 10. ควรปรับขนาดของหัวบล็อกใหม่เพราะยืดออกเกิดไปทำให้ภาพออกมาไม่สวย และเปลี่ยนสีตัวอีกษรเพราะสีพื้นหลังสีดำควรใช้สีที่สว่างกว่านี้เพื่อนความเด่นของตัวอักษรและอ่านง่ายกว่านี้และหารูปประกอบแทรกเนื้อหาเพื่อไม่ให้คนอ่านเบื่อเพราะใส่เนื้อหาเยอะเกินไป แต่โดยส่วนรวมการออกแบบถือว่าใช้ได้ครับ :')

  ตอบลบ
 11. เริ่มจากหัวบล็อก สวย มีการออกแบบได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเนื้อหา เหมาะสม มีเนื้อหาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เราว่าน่าจะปรับขนาดในส่วนของเนื้อหาให้กว้างกว่านี้หน่อย จะทำให้ดู ตัวหนังสือน่าอ่าน มากยิ่งขึ้น ด้านข้าง สมบูรณ์ดี มีทั้ง VDO และรูปภาพ ประกอบเหมาะสมดีค่ะ

  ตอบลบ
 12. เข้ามาบล็อกตอนแรกก็ประทับใจมากเลยครับทำหัวบล็อกได้สวยงามมาก ส่วนตัวหนังสือก็อ่านสบายไม่ทำให้ปวดตาทำให้เกิดความผ่อนคลาย เนื้อหาภายในบล็อกก็มีประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาชม โดยรวมบล็อกทำได้ดีมากครับ สวยงานมาก

  ตอบลบ
 13. เราว่านะนุน่าจะทำให้ตรงกลางหรอช่องบทความใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพราะสีสันก็ดูสวยดีและเนื้อหาน่าจะให้มีสีสันหลากหลายมากว่านี้นะจะได้ดึงดูดความสนใจมากขึ้น ด้านข้าง สมบูรณ์ดี มีทั้ง VDO และรูปภาพประกอบที่เหมาะสม ส่วนรวมแล้วก็โอเคนะที่ทำแบบสไตร์ที่แตกต่างกันออกไปสวยจ๊ะ

  ตอบลบ
 14. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 15. หัวบล็อกดูดีมากคะรูปภาพก็หล่อมาก ส่วนรูปภาพแนะนำตัวดูเท่ และแมนมากแต่ว่าใหญ่ไปหน่อยนะคะเนื้อหาบล็อกก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีสีสันดูสดใสหวานแหววมากคะตัวอักษรขนาดกำลังดีคลิปวิดีโอก็น่าสนใจมากคะรวมๆแล้วก็ดูดีมากคะ

  ตอบลบ
 16. นุ วิษณุ : หัวบล็อกออกแบบได้สวย ขนาดตัวอีกษรขนาดกำลังพอดี แต่ควรใส่สีให้น่าสนใจกว่านี้นิดหน่อย โดยรวมแล้ว ดีมากเลยจ้า :)

  ตอบลบ
 17. ดีจร้า เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะเราว่าเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือใหม่ก้อน่าจะทำให้บล็อกดูสวยและเด่นข้นมามากเพราะสีตัวหนังสือมันสีเหมือนกันหมดเลย เลยทำให้หัวบล็อกมันไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควร ส่วนเนื้อหาน่าสนใจดีจร้าแต่เราว่าเนื้อหามันน้อยไปหน่อยน่ะ สีสันสดใสดูแล้วสบายตา รูปภาพที่นำมาประกอบก้อน่าสนใจดีจร้า คลิบวิดีโอก้อมีหลากหลายให้เลือกดู "เรียบง่ายแต่น่าสนใจ "

  ตอบลบ
 18. สวัสดี "นุ" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ฟอร์นก็สวยมาก เรื่องเนื้อหาก็อ่านง่ายดีนะ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมากแต่ถ้าให้ดีควรจัดให้เท่ากันนะ มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สรุปแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ